MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

המדריך לרופא במבוכי האחריות המקצועית

רופא/ה נכבד/ה,

תביעת רשלנות רפואית מאלצת את הרופא/ה הנתבע/ת לבוא במגע עם הליך משפטי – פורמלי, לעיתים עוין ומנוכר. הבנת האספקטים השונים של ההתדיינות המשפטית חשובה, על-מנת להפחית את רמת החרדה של הרופא/ה הנתבע/ת ולסייע לו/ה ולנציגים המשפטיים הממונים להשיג את התוצאה המיטבית בהליך המשפטי. הצוות המקצועי של מדנס הכיר בערך הרב הטמון בהבנה של המסלולים המשפטיים והמנהליים, להם עלולים הרופאים להיחשף והחליטה להכין מדריך זה לשימושכם. מטרת המדריך לסייע לך להתמצא במבוכי האחריות המקצועית; ניהול התביעה האזרחית, ניהול ועדות בדיקה, וכן ניהול הליכים משמעתיים והליכים פליליים, בלא לשכוח כמובן את מקומה האפשרי של התקשורת במקרים המעוררים עניין ציבורי.

אנו מקווים שלא תזדקק/י למדריך זה, אך ממליצים לך לעיין בו "על כל צרה שלא תבוא", ועומדים לרשותך לייעוץ 24 שעות ביממה בטלפון המשרדי או בקו החם שלנו, כמפורט להלן:

 בענייני כיסוי ביטוחי (מדנס)    03-6380480

לשאלות בעניינים מדיקו לגליים (החברה לניהול סיכונים ברפואה בע"מ)  03-6380200

לדיווח על תקלות או הליכים משפטיים/מנהליים (אם. סי. אי. בע"מ)    03-6380406

קו חם לשאלות דחופות (מעבר לשעות העבודה המשרדיות)    052-2276333

 

תוכן העניינים של המדריך לרופא

 

א. תביעות אזרחיות

ב. ועדות בדיקה

ג. הליכים משמעתיים

ד. הליכים פליליים

ה. הודעות למבטח על נסיבות העלולות להוליד תביעה

ו. תקשורת בשעת משבר

ז.  נספחים

 

 

 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.