MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

תיקים מספרים מהדין המשמעתי - רופאי שיניים

מאת ד"ר חגי סלוצקי מומחה ברפואת שיניים ציבורית ממונה על הבקרה בש.ל.ה. סגן רופא שיניים ראשי כללית סמייל
       ד"ר לנה נטפוב מומחית ברפואת שיניים ציבורית, ממונה על שרותים דנטאליים באגף לבריאות השן משרד הבריאות
 

תלונות כנגד רופא שיניים יכולות להתברר בכמה דרכים:

• תלונה או דרישה של מתרפא ישירות לרופא
• תלונה של המתרפא למוסד הבוררות של ההסתדרות לרופאת שיניים
• תביעה בבית המשפט
• תלונה למשרד הבריאות

בעקבות תלונה המוגשת למשרד הבריאות ראשי המנהל הכללי לפתוח בהליך קובלנה כנגד רופא השיניים. במאמר זה בחרנו להתמקד בהליך המשמעתי.

 

מהו הליך משמעתי?

על פי סעיף 45 לפקודת רופאי שיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979 , רשאי המנהל הכללי של משרד הבריאות לבקש משר הבריאות למנות ועדה אשר תדון בקובלנה שהוגשה כנגד מורשה לריפוי שיניים בגין חשד לביצוע אחת מעבירות המשמעת הבאות:

כפי שניתן לראות, הסיבות להגשת קובלנה משמעתית הנן מגוונות. חוסר יכולת מקצועית, סטיה משמעותית מהנורמות המקצועיות המקובלות, התנהגות שאינה הולמת או אי עמידה בדרישות המפורטות בחוק זכויות החולה, הן מהסיבות העיקריות להגשת הקובלנות. מעבר לכך, כל הרשעה בפלילים עלולה לגרום לפתיחת ההליך המשמעתי נגד רופא השיניים , להוספת אמצעי המשמעת במישור המקצועי בנוסף לדין הפלילי כתוצאה מכך.

בעקבות הגשת הקובלנה, ממנה שר הבריאות ועדה משמעתית שדנה בקובלנה ומגישה לו דין וחשבון. ועדה משמעתית בתחום רפואת השיניים מורכבת מרופא שיניים נציג משרד הבריאות המשמש כיו"ר הועדה, עורך דין, נציג היועץ המשפטי לממשלה ורופא שיניים נוסף, נציג ההסתדרות לרפואת שיניים. הדיון בקובלנה מתנהל תוך מתן האפשרות לרופא השיניים (הנקבל) להתגונן בפני הטענות שהועלו נגדו בכתב הקובלנה. לרוב, רופאי השיניים נעזרים בעורכי דין המיעצים להם בניהול ההליך כנגד התובע (בא כוח הקובל), עורך דין מטעם משרד הבריאות.

במידה והועדה מוצאת לנכון להרשיע את הנקבל, היא יכולה להמליץ בפני שר הבריאות על אחד מאמצעי המשמעת הבאים:
התראה, נזיפה, התלית הרישיון לתקופה או ביטול הרשיון כלל ועיקר.

המלצות הועדה מועברות לשר הבריאות (בשנים האחרונות נהג השר להאציל את סמכותו בתחום קבלת ההחלטות בדין המשמעתי לשופט בגימלאות) והוא רשאי להחליט על פי שיקול דעתו: לקבל את ההמלצות הועדה - או לשנותה בנוגע להרשאה או לחומרת אמצעי המשמעת.

המקרה הנדון

מדובר בקובלנה שהוגשה נגד דר' ק. בגין עבירת משמעת לפי סעיף 45(1) ו-(3) לפקודת רופאי השיניים. על פי כתב הקובלנה, ביצע רופא השיניים (הנקבל) סדרת טיפולים כושלים, משמרים ומשקמים, במטופל. הנקבל לא בצע טיפול פריודונטלי מכין לפני הטיפול השיקומי אצל המטופל שסבל ממחלת חניכיים מתקדמת. מעבר לכך נטען כי, נעשו טיפולי שורש לקויים ולא חודשו טיפולי שורש שדרשו חידוש טרם השיקום. תח"ק (גשר חרסינה) נמסר למטופל ללא הכנה מקדימה ראויה ועם פה מוזנח – והעבודה המשקמת נשברה תוך זמן קצר לאחר מסירתה, כך שהרופא נאלץ לבצעה בשנית.
על פי בדיקת משרד הבריאות את תלונת המתרפא, הנקבל לא ניהל רשומה רפואית על פי אמות המידה הנדרשות בחוק התעלם מפניות חוזרות של משרד הבריאות ושיבש הליכי בירור התלונה נגדו. לאו זאת, החליט המנהל הכללי, למנות וועדה אשר תדון בקובלנה.

במהלך ההליך המשמעתי, למדה הועדה את הרשומה הרפואית שהוגשה והתרשמה כי אינה משקפת הן מבחינת הסדר הכרונולוגי והן מבחינת ההגיון המקצועי את הטיפולים שנעשו למטופל הלכה למעשה. לדוגמא, נרשמו ברשומה טיפולים משמרים בשיניים שעל פי התצלומים הרנטגניים נעקרו עוד טרם לטיפול.
כשהועמד הנקבל בפני הסתירה בעובדות הרשומות ברשומה והתצלומים הרנטגניים, הודה בפני הוועדה שהרשומה אינה משקפת באופן מדויק את הליך הטיפול במטופל.

עם זאת, טען הנקבל כי הטיפולים היו סבירים, ואם חרגו בחלקם מהמקובלות - הרי הם נעשו לבקשת המטופל. דר' ק. טען שהמטופל רצה לסיים טיפול שיקומי באופן דחוף כדי לשפר את המראה האסטטי ונתן הסכמה מלאה למהלך הלא שגרתי של הטיפול כגון: ביצוע מבני דנטטוס כמיבנים זמניים וביצוע כתרי חרסינה כשיקום זמני .

בא כוח הנקבל טען כי משהסכים המטופל לתוכנית הטיפול, היה אפשרי לחרוג מהמקובלות השגרתיות בטיפול שיניים, והמציא להוכחת דבריו פסקי דין מערכאות אזרחיות. הוועדה לא מצאה בפסקי דין אלה דבר וחצי דבר המצביע על גישת הפסיקה לפיה ניתן לתת הסכמה מדעת לביצוע טיפול רפואי פגום. במקרה הנדון לא דובר בהצגת חלופות טיפוליות אפשריות וסבירות ובחירה בזולה מביניהן, דבר שהוא מקובל ותקין, אלא בביצוע של חלופה טיפולית שנבחרה באופן פגום תוך התעלמות מן הדרך הנכונה בה היה על הנקבל ללכת כדי לתת טיפול רפואי נכון.


בדין וחשבון שהוגש לשר, קבעה הועדה כי טיפולו של הנקבל במטופל היה טיפול פגום ביותר שאינו מצופה מרופא השיניים. לא הייתה הכנה נדרשת של המטופל לשיקום פה נרחב על ידי טיפול פריודונטי ראשוני והליך ביצוע הטיפול הסתיים, לכאורה, בהתקנת כתרים קבועים שאינם מתאימים, שלטענת הרופא שימשו ככתרים זמניים. לדעת הועדה ובניגוד לטענת הנקבל, לא מקובל לבצע שיקום קבוע פעמיים כחלק מתכנית הטיפול גם אם השיקום הראשון מבוצע בהדבקה זמנית. עוד קבעה הוועדה כי אין זה מתפקידו של רופא שיניים לרצות את המטופל על ידי ביצוע טיפול שלא עומד בנורמות המקצועיות וכי עליו להפעיל שיקול דעת מקצועי, גם אם הריפוי או ההתקדמות בטיפול אינם מתיישבים עם ציפיותיו של המטופל. יתרה מזו, נקבע כי הרשומה הרפואית שניהל הנקבל לגבי המטופל נראית בלתי סבירה ובלתי אמינה ואינה משקפת את הטיפולים הנראים בצילומים. אי לכך החליטה הועדה להרשיע את הנקבל על פי כתב הקובלנה ולקיים דיון לאמצעי המשמעת.

נציג משרד הבריאות, בהסתמכו על בפסיקתו של בית המשפט העליון בע"א 50/91 ד"ר ס. שר הבריאות, הציג את הקריטריונים לקביעת אמצעי המשמעת: הסכנה הנשקפת לציבור מחזרה על מעשיו של הרופא, הרתעה כללית, ושמירה על כבוד המקצוע. במקרה הנדון לא מדובר באירוע חד פעמי, אלא ברצף טיפולים לקויים ורישומים לקויים, כלומר בכשל מתמשך. אמינות ברישום רפואי היא אבן יסוד של המקצוע. לכן כדי להרתיע אחרים, וגם את הנקבל עצמו שלא יחזור על התנהגותו, ואף שהמטופל פוצה, בקש נציג משרד הבריאות להתלות את רשיונו של הרופא ל-6 חדשים. נציג משרד הבריאות הציג מספר מקרים דומים בהם המליצו ועדות המשמעת על התלית הרישיון של רופא שיניים בשל רשלנות חמורה.
בא כוחו של הרופא, לצורך הקלת אמצעי המשמעת, הגיש לוועדה מספר תדפיסים לא חתומים וללא תאריך, של דברי הערכה לרופא מתוך אתר האינטרנט של המרפאה. הוא תאר את ההשלכות הכלכליות והקשיים האישיים שעלולים להתעורר אצל הרופא עקב הרשעתו והתלית רשיונו. לדברי ב"כ הנקבל יש להבין כי הנקבל עשה כל אשר לאל ידו כדי לרצות את מטופליו, והוא אשר עמד בעוכריו. לטענתו, רופא אשר מסביר סיכונים כאשר המטופל רוצה רק טיפול אסתטי, יוצא ידי חובתו. על כן לדבריו, לפי רוח הפסיקה, יש לנקוט נגד הנקבל באמצעי משמעת של נזיפה או של התראה, ולא של התלית הרשיון. לדעתו, האינטרס הציבורי לא ייצא נשכר מכך אם רשיונו של הנקבל יותלה ויש להתחשב בו בשל מה שהוא ומשפחתו עברו, ללא קשר לאירוע זה.

הוועדה לא קיבלה את טענות בא כוח הנקבל לעיניין אמצעי המשמעת.
נראה לוועדה, כי הנקבל לא הפנים את את הפגם שבהתנהגותו המקצועית. הוועדה הצהירה כי היא מודעת לתקופה הקשה שעברו הנקבל ומשפחתו ואשר באה לסיומה תקופה לא קצרה קודם לפרשה נשוא החלטה זו, ולצורך שלו לשקם גם את חייו המקצועיים, אך זאת לא ניתן לעשות בדרך של ריצוי מטופלים על חשבון אמות המידה המקצועיות המקובלות, דרך שבסופו של דבר לא רק שאינה מביאה לריצוי המטופלים, אלא דווקא לתלונות שסופן בהליכים משמעתיים.

לדעת חברי הוועדה, אין צורך להכביר מילים על החשיבות שבדיווח וברישום אמת על ידי רופאים. רישום כזה המבטא את הטיפול שנעשה הוא אבן יסוד להמשכיות הטיפול הרפואי ופגם שנופל בו, יכול לגרום נזק בעתיד. הרופא לא נתן כל הסבר לרישום הלקוי באף שלב של הדיון.
יש לציין כי הועדה בחרה להתעלם מן השבחים בתדפיסים שהומצאו לה מאתר האינטרנט של מרפאת הנקבל, לאור טעות כתיב זהה במילה שהופיעה בכל התדפיסים.

לאור האמור לעיל, קבעה הוועדה כי בנסיבות העניין, לא ניתן להימנע מהתלית הרישיון, וזאת כדי להעביר מסר ברור הן מבחינת ההרתעה הכללית והן מבחינת החשש מהישנות מעשיו של הנקבל. לאור כל האמור לעיל, הומלץ בפני השר להתלות את רשיונו של הנקבל לעסוק ברפואת שיניים לשלשה חדשים.

כבוד השופט, שהשר ייפה את כוחו להחליט בנושאי משמעת, אימץ את המלצת הוועדה וקבע כי בנושא הטיפול הרפואי, גם ההרשאה וגם חומרת אמצעי המשמעת, קרי התלית רישיון לשלושה חודשים, סביר ומקובל.
עוד קבע כבוד השופט כי היה על הוועדה להרשיע את הרופא גם על התעלמותו מפניות משרד הבריאות וחוסר שיתוף הפעולה מצידו לברור נושאי התלונה נגדו. בהחלטתו ציין השופט, כי הנו מודאג מריבוי המקרים של חוסר המענה וההתייחסות של רופאי השיניים לפניות משרד הבריאות, וכי כל טיעוניו של הנקבל והתקופה הקשה אותה עבר אין בה כדי להצדיק התעלמות מפניות אלה. לאור זאת החליט השופט להרשיע את הנקבל גם בסעיף זה ולהטיל עליו אמצעי משמעת של התלית רישיון נוספת לשלושה חודשים, חופף לפרק הזמן של התלית הרישיון שנקבע קודם לכן.
 

 

 

 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.