MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

תיקון 77 לחוק בתי המשפט - איסור פרסום שמו של בעל דין התובע פיצויים בגין נזקי גוף

הצעת החוק מבקשת להתמודד עם הפגיעה בפרטיות הנגרמת כתוצאה מהעובדה שמידע רפואי רגיש על בעלי דין בהליכים משפטיים, הופך להיות נגיש לכל המעוניין, באמצעות מאגרי המידע המסחריים ורשת האינטרנט.
בשל העובדה שבתובענות לפיצויים בשל נזקי גוף נחשף, על פי רוב, מידע רפואי רגיש שיש בו משום פגיעה חמורה בפרטיותו של בעל הדין שהמידע נוגע אליו, נקבע כי, ככלל, בתובענות אלה אסור יהיה לפרסם את שמו או מספר זהותו של בעל דין, אלא אם כן הוא נתן את הסכמתו לכך או שבית המשפט התיר את הפרסום.
מנגד, נקבע כי בכל יתר ההליכים המשפטיים, ובכלל זה תובענות אזרחיות שאינן תביעות לפיצויים בשל נזקי גוף, הליכים פליליים, עניינים הנידונים בפני בית משפט לעניינים מינהליים ועתירות המוגשות לבית המשפט הגבוה לצדק, ככלל, מותר יהיה לפרסם פרטים על בעלי הדין, אך בעל דין שמידע רפואי עליו נחשף בהליך, יהיה רשאי לבקש מבית המשפט לאסור על פרסום של פרטים מזהים שלו, כדי למנוע פגיעה בפרטיותו.
 

החוק המלא

חוק בתי המשפט (תיקון מס' 77), התשע"ד–2014 
התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ד (28 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 554, מיום כ"ה בסיוון התשע"ד (23 ביוני 2014), עמ' 110.

תיקון סעיף 701.בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984‏ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ד, עמ' 594. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 70 –(1) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ג1) לא יפרסם אדם שם או מספר זהות של בעל דין התובע פיצויים בשל נזקי גוף, למעט פיצויים בשל עוגמת נפש, אלא אם כן ניתנה הסכמתו של אותו בעל דין לפני הפרסום או ברשות בית המשפט.";(2) בסעיף קטן (ד), במקום "אחד מהם או" יבוא "אחד מהם, לשם מניעת פגיעה בפרטיות של אדם בשל חשיפת מידע רפואי עליו או".תחילה ותחולה2.(א) תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו (להלן – יום התחילה). (ב) הוראות סעיף 70(ג1) ו-(ד) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו על הליכים משפטיים שהחלו ביום התחילה ואילך.
 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.