MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

איגרת לרופאים - ספטמבר 2015 - חובת המטפלים בחשד להריון חוץ רחמי

מבוטחים נכבדים,

אנו שבים ומעלים את החשיבות של מתן הסבר נאות למטופלים.


הדעת נותנת, כי מטופל שמקבל הסברים, המאפשרים לו להבין את מהלך הטיפול הצפוי ואת ההנחיות להמשך טיפול, ישתף פעולה בדרך שתקדם את בריאותו ותמנע סיכונים.
על מנת שהמטופל ימלא אחר ההנחיות שמקבל, יש לתת את ההסברים באופן ובתנאים שיוכל להבינם, כולל בשפתו וחשוב ביותר לוודא את הבנתו.

במצבים בהם קיימת אפשרות של סיכון ממשי לחיי המטופל, חשוב להדגיש גם את הסיכון הטמון באי מילוי אחר ההוראות ואין להסתפק בהסברים כלליים וסתמיים.

משרד הבריאות, בהכירו בשונות התרבותית והתפיסתית של מצבי בריאות וחולי, הוציא חוזר המציב סטנדרטים לנגישות תרבותית ולשונית של ארגוני הבריאות בישראל (ראה חוזר מנהל רפואה מס' 7/11 מיום 3 בפברואר 2011).
אנו מביאים בפניכם פסק דין של בית המשפט, המתייחס למתן הסברים והנחיות למטופלת עם חשד להריון חוץ-רחמי שאינה דוברת עברית.

אנו לרשותכם בכל עת,


בברכת שנה טובה, שנת עשיה ויצירה, שנת בריאות!

 

לתקציר פסק הדין

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.