MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

איגרת לרופאי השיניים - אוקטובר 2015 -האם על הרופא להסביר למטופל שעלול להיגרם נזק כתוצאה מרשלנות ?

רופא נכבד,

פסק הדין שבחרנו להביא בפניכם עוסק בשתי סוגיות. הראשונה, סוגיית הרשלנות בביצוע טיפול שיניים והשניה, ההסברים הניתנים למטופלים לפני טיפולי שיניים והיקף הגילוי הנדרש.


בתיק זה בית המשפט פסק שסביר להניח שהמטופלת, עורכת דין בהכשרתה, לא הייתה מסכימה לביצוע טיפולים כלשהם מבלי שניתנו לה הסברים אודותיהם ובמיוחד כאשר אחד הקריטריונים לבחירת הרופא הייתה בקיאותו בשפתה.


גם במקרים בהם בית המשפט פוסק פיצויים בשל טיפול רשלני, קיימת התייחסות להיקף ההסברים שאמורים להינתן למטופל.
נשאלת השאלה - האם, במסגרת חובת הגילוי, חייב רופא השיניים להסביר למטופל שעלול להיגרם נזק כתוצאה מרשלנות ?
בפסק הדין קובע בית המשפט "לא מצאתי שהנתבע היה צריך להסביר את הסיכון לפגיעה בעצב שהינו סיכון נדיר, הנובע למעשה מהטיפול הרשלני ואין לצפות כי הנתבע יבהיר למטופל שהוא עלול לבצע טיפול רשלני...."
בית המשפט חייב את הרופא לפצות את המטופלת בשל הטיפול הרשלני שבוצע.

בברכה,

אורלי ורשבסקי, עו"ד
וצוות ניהול סיכונים ביחידת השיניים


  לתקציר פסק הדין

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.