MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

איגרת לרופאים - מרץ 2017 : ייעוץ גנטי לקראת הריון או במהלכו

ביום 22.02.17 הופץ חוזר מספר 3.2017 מטעם ראש שירותי בריאות הציבור, הדן בייעוץ גנטי לשם אבחון מחלות או מומים בעובר לקראת הריון או במהלכו. החוזר החליף וביטל את חוזר מספר 24.13 מיום 11.12.13.

 

מטרת החוזר להסדיר את הנושא של מתן יעוץ גנטי בנושא של אבחון מחלות או מומים בעובר טרם ההיריון או במהלכו. החוזר מונה את המצבים בהם יש להפנות לייעוץ גנטי, מגדיר את זהות נותן הייעוץ ואת אחריות הגורמים המטפלים במהלך מעקב ההיריון או לקראתו.

 

החוזר מדגיש את החשיבות של קיום הליך רציף של קבלת ייעוץ גנטי מלא. כן הוא קובע, כי האחריות לקביעת הצורך בייעוץ גנטי מוטלת בראש ובראשונה על הרופא המבציע את מעקב ההיריון, אולם זו אינה גורעת מאחריות גורמים רפואיים נוספים להבטיח קיומו של הליך יעוץ תקין ורציף.

 

 

המלצות החברה לניהול סיכונים ברפואה (MRM):

 

  • על הרופא המטפל לקבל אנמנזה מפורטת, באמצעותה ניתן יהיה לעמוד, בין היתר, על הצורך בהפנייה לייעוץ גנטי 
  • על הרופא המטפל לתעד את המידע שהתקבל ברשומה הרפואית וכן את ההסבר וההמלצה לפנות לייעוץ גנטי. ככל שהמטופלת מסרבת לפנות לייעוץ, יש לתעד את סירובה ואת הנימוק לכך 
  • על הגורמים המעורבים בהפנייה לייעוץ וביצועו להבטיח קיומו של הליך רציף ושלם, על מנת לאפשר הצגת מלוא המידע בפני המטופלת לצורך קבלת החלטה לגבי המשך המעקב 
  • מעבר לחובות המנויות בחוזר וכעולה מפסיקת בית המשפט, יש ליידע מטופלות על האפשרות לפנות לייעוץ גנטי ולבצע בדיקות סקר גנטיות באופן פרטי, אף ללא אינדיקציה רפואית

 

לצפייה בחוזר המלא לחץ כאן

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.