MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה בטיפול דנטלי (פברואר 2017)

מאמר מאת עו"ד צחית פרידמן, עו"ד אילנה מושכל, ד"ר טניה קצפ:

 

בחרנו להביא סיפור מקרה, המשקף את החשיבות שבמתן הסברים מלאים למטופל טרם הטיפול ובמהלכו. בתי המשפט מייחסים חשיבות רבה למתן הסברים למטופלים בנוגע לסיכונים, סיכויים, אפשרויות הטיפול הקיימות וכיו"ב. חובת מתן ההסברים גדולה יותר כאשר הטיפול המבוצע הינו אלקטיבי, ובכלל זה טיפולים דנטליים.

במקרה הנדון, דובר במטופל, בן 25 במועד הטיפול, שפנה לרופא השיניים לצורך שיקום חוסר שן 46.

הרופא המטפל החליט על ביצוע גשר 47X45. טרם ביצוע הגשר, ביצוע הרופא המטפל טיפול שורש בשן 47. לאחר ביצוע טיפול השורש, התלונן המטופל על כאבים בשן 47.

המטופל פנה לרופא נוסף, אשר אבחן פוצר שבור בתעלה.

המטופל הגיש תביעה כנגד הרופא המטפל בה נטען, כי טיפול השורש בוצע בהיעדר אינדיקציה. לא ניתנו הסברים בנוגע לסיכוני הטיפול שבוצע, כמו גם שהרופא המטפל לא יידע את המטופל בנוגע לשבירת הפוצר.

ה ס י כ ו ן  ה מ ש פ ט י  מבחינתו של הרופא התמקד בעיקר בשאלת מתן ההסברים למטופל:

  • הרופא המטפל לא תיעד ברשומה הרפואית של המטופל את ההסברים שניתנו למטופל טרם ביצוע טיפול השורש וכן לא החתים את המטופל על טופס הסכמה לטיפול.
  • הרופא המטפל לא עדכן את המטופל בדבר שבירת הפוצר ולא תיעד זאת ברשומה.

הרשומה הרפואית לא כללה התייחסות למתן הסברים על ידי הרופא קודם לביצוע הטיפול ולא קיים טופס הסכמה שנחתם על ידי המטופל. בנוסף, לא תועד ברשומה הרפואית, כי הפוצר נשבר, והדבר לא הובא לידיעת המטופל.
שבירת פוצר בתעלה במסגרת טיפול שורש נחשבת סיבוך רפואי מוכר, שאינו נחשב לרשלנות.
 

סיבוך זה מנוי בטופס ההסכמה הייעודי שהופץ לאחרונה על ידי יחידת השיניים במדנס.


התיק הסתיים בפשרה בהתאם להצעת בית המשפט, בסך של כ- 78,000 ₪ (משוערך להיום).


הצעת בית המשפט לקחה בחשבון את העובדה שלא ניתנו למטופל ההסברים המתחייבים לגבי סיכוני הטיפול, דבר זה נלמד בין היתר מהעובדה, שלא קיים תיעוד בדבר מתן ההסברים ברשומה הרפואית וכן בשל כך שהמטופל לא הוחתם על טופס ההסכמה. ההצעה לקחה בחשבון את העובדה שהמטופל לא יודע לגבי שבירת הפוצר. חשוב לציין, כי פרט לסוגיית ההסברים, הייתה שאלה בנוגע לאינדיקציה לביצעו טיפול השורש. ההצעה ביטאה את הכאב והסבל בגין שבירת הפוצר ואת העלויות העודפות שנגרמו למטופל כתוצאה מהטיפול.

מה מצופה מרופא השיניים וכיצד נכון להתנהל, באופן שיצמצם את החשיפה לגבי טענת העדר הסכמה מדעת?

כאמור, על הרופא המטפל קיימת חובה להסביר למטופל טרם ביצוע הטיפול את כל הסיבוכים והסיכונים הטמונים בביצוע הטיפול ואת החלופות הטיפוליות ולתעד זאת ברשומה הרפואית. הסכמת המטופל, הניתנת לאחר קבלת ההסברים והבנתם, מכונה: "הסכמה מדעת".  חוק זכויות החולה קובע בהקשר הזה, כי לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן המטופל נתן הסכמה מדעת. החוק מגדיר, כי הסכמה זו יכולה להינתן בכתב, בע"פ או בדרך של התנהגות. החוק קובע עוד, כי הסכמת המטופל לביצוע פרוצדורה כירורגית חייבת להינתן במסמך כתוב, אשר יכלול את תמצית ההסבר שניתן למטופל.
בכל מקרה, יש לתעד ברשומה הרפואית את ההסבר שניתן ואת הסכמת המטופל.

גם הפסיקה עוסקת רבות בהיבט זה של הטיפול הרפואי ובוחנת במקרים רבים את ההסברים שניתנו למטופל ושאלת הבנתו את ההסברים. הרשומה הרפואית וטופסי הסכמה חתומים מהווים מקור חשוב המאפשר להוכיח, כי הרופא עמד בחובת ההסבר (מעבר להתרשמות מעדויות הצדדים).


במקרים בהם לא ניתנו הסברים מספקים למטופל, הוא זכאי לקבל פיצוי רק בגין אי מתן ההסברים, אף כאשר אין מקום לפצותו על נזק גוף נוסף שנגרם לו. פיצוי זה מכונה "פגיעה באוטונומיה". ומטופל זכאי לקבלו גם במצבים בהם התנהלות הרופא לא הייתה רשלנית בהיבט הרפואי.


לאורך השנים ניכרת מגמת עלייה בפיצוי בראש הנזק של "פגיעה באוטונומיה".


טופס הסכמה ייעודי הינו אמצעי משמעותי ביותר מבחינתם של הצדדים המעורבים בטיפול: מבחינתו של הרופא המטפל – הטופס מסייע באיגוד מלוא המידע הרפואי שיש להעביר למטופל טרם הטיפול; מצדו של המטופל – הטופס מסייע בהבנת מכלול הסיכונים והסיבוכים הטמונים בביצוע הטיפול.

 

לסיכום, התנהלות נכונה מצידו של הרופא כוללת תיעוד ברשומה של ההסברים שניתנו והחתמה על טופסי הסכמה ייעודיים (במנותק, כמובן, מהחובה לתעד ברשומה ממצאי הבדיקות, תלונות המטופל, תכנית הטיפול, הטיפול שבוצע וכיו"ב).

 

יחידת השיניים במדנס פועלת להפצת טפסי הסכמה ייעודיים. ניתן להוריד טופסי הסכמה מאתר MRM ובתוך כך, הפיצה לאחרונה טופס הסכמה ייעודי לביצוע טיפול שורש.

 

מאמרים נוספים בנושא זה:


חובת מתן הסברים אודות סיכון נדיר של נזק עצבי, כתוצאה מזריקת אלחוש | דחיית תביעה

הסכמה מדעת (1994) – עו"ד טליה חלמיש-שני

רישום ורשומות רפואיות - המלצות לרופאי שיניים (1994)

הסכמה מדעת לטיפול רפואי - ההיבט המשפטי (2008)

הסכמה מדעת - הרצאתה של עו"ד טליה חלמיש-שני באוניברסיטת תל-אביב (10.4.2011)

איגרת לרופאי השיניים-יולי 2016: הרופא תיעד מתן הסברים – התביעה נדחתה

המדריך לרופא השיניים במבוכי האחריות המקצועית
 

 

פורסם בכתב העת DENTAL TRIBUNE, כרך 14, גליון מס. 1, פברואר 2017, המופץ בישראל
 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.