MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

איגרת לרופאים - מאי 2017 - הסכמה לטיפול בקטין שהורהו הורשע או מואשם בעבירת מין או אלימות נגדו

הרקע הינו תיקון לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, מיום 1 באוגוסט 2016, בו נוסף סעיף 16א' הקובע, כי הורה שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום על ביצוע עבירות מין או אלימות כלפי ילדו הקטין – לא יוכל להיות מעורב בטיפול הרפואי בקטין, לא תידרש הסכמתו לטיפול ולא יימסר לו מידע רפואי אודותיו.

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, אמנם די בהסכמת הורה אחד לטיפול בקטין, ואולם כאשר ידוע שאחד מההורים התנגד בפועל לטיפול בקטין, לא ניתן לבצע את הטיפול ללא אישור בית המשפט. התיקון האמור לחוק זכויות החולה, גובר על ההוראה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מרחיק את ההורה הפוגע ממעגל הטיפול ומאפשר לקבל הסכמה מהורה אחד בלבד, גם נוכח התנגדות ההורה השני (הפוגע). התיקון נועד לתת מענה למקרים בהם ההורה הפוגע אינו מאשר מתן טיפול נחוץ לקטין משיקולים שאינם טובת הילד (לדוגמא: על מנת למנוע חשיפה של פגיעות נוספות וכד').

החוזר של מנהל רפואה מפרט את הנסיבות בהן חלות הוראות התיקון לחוק זכויות החולה. החוזר מנחה כיצד יש להעביר את המידע אודות הורה פוגע למטפל וכיצד על המטפל לפעול לאחר קבלת המידע.
יצוין, כי הוראות החוק והחוזר חלות על כל המטפלים, ללא יוצא מן הכלל, כולל מטפלים פרטיים.

 


חשוב לתת את הדעת:

  • בכל מקרה בו מתעורר חשד לגבי נסיבות, שבהן הורה (או "אחראי לקטין") מעורב בביצוע עבירות מין או אלימות כלפי ילדו הקטין, יש לפעול לקבלת מידע על טיפולים קודמים, ובכלל זה- אשפוזים, פניות קודמות למלר"ד, היסטוריה של פניות למיון/ אשפוז במוסדות אחרים באזור וכו'. בהקשר זה- יש לפעול בהתאם להוראות חוזר המנהל הכללי 20/03 המסדיר את העברת המידע בין המוסדות הרפואיים לאיתור וזיהוי קטינים וחסרי ישע נפגעי אלימות במשפחה.
  • בכל מקרה של חשד לביצוע עבירות מין או אלימות כלפי קטין או חסר ישע יש לערב גורמי רווחה או משטרה. יש להקפיד על תיעוד מפורט ומדויק ברשומה של הביקור, לרבות של אזור הפגיעה (מיקום, גודל, מראה וכו'), בין היתר, על מנת לאפשר בהמשך מיצוי הדין עם הפוגע. יש לפעול בהתאם להוראות חוזר המנהל הכללי 25/03 המסדיר את דרכי האיתור, זיהוי וטיפול בקטינים נפגעי התעללות והזנחה.
לצפייה בחוזר המלא 9/2017 - לחץ כאן
 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.