MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

על ועדת הפרט של ההסתדרות לרפואת שיניים

ראיון קצר עם ד״ר ליאור קצפ יו”ר ועדת הפרט של ההסתדרות לרפואת שיניים הראיון נערך על ידי פרופ' בני פרץ ופורסם בכתב העת  DENTAL TRIBUNE כרך 14, מס. 2 מיום  05/2017

 

שאלה: מהי ועדת הפרט?

תשובה: זוהי ועדה שהוקמה במסגרת הר”ש כדי לעזור לחברים במצוקה כלכלית, אישית או מקצועית. הוועדה דנה בכל מקרה לגופו של עניין ומחליטה מהי הדרך הטובה ביותר לעזור לחבר שנקלע למצוקה.
הוועדה עוסקת בכמה נושאים:
 

 1. דיני עבודה: הוועדה עוסקת בעזרה לחבר, בין אם הוא מעסיק ובין אם הוא מועסק ביחסי עובד מעביד. ניתן ייעוץ משפטי ראשוני והכוונה לגבי המשך ההתנהלות.
 2.  עזרה כלכלית: עזרה כלכלית לחברים צעירים שברצונם לרכוש ציוד לפתיחת מרפאה, עזרה במציאת מקום עבודה וליווי במהלך התקופה הראשונה לעבודה.

  עזרה כלכלית בצורת מתן הלוואות לחברים שנקלעו למצוקה כלכלית ומוכיחים זאת.
  ההלוואות מוענקות בתנאים מועדפים.
   
 3. בעיות המתעוררות בניהול המרפאה מול גורמים ורשויות חוץ-מרפאתיים, (ייעוץ משפטי מול עירייה וכד’).
   

שאלה: האם לוועדה תחומי עיסוק נוספים?

תשובה: הוועדה עוסקת בעזרה לחברים בעת חילוקי דעות מול מבטח בנושאי אחריות מקצועית וביטוח מרפאה. אחד היתרונות הגדולים של חבר הר”ש שמבוטח דרך מדנס הוא שקיימת ועדה המשפיעה ומגינה על
כל חבר. בעצם עבודת הוועדה מול ועדה משותפת של המבטח (סוכנות מדנס) והר”ש סייענו ללא מעט חברים להימנע מאבדן ביטוח אחריות מקצועית. כמו כן, הצלחנו להפחית בדמי הביטוח בנושאים של חילוקי דעות בין המבטח למבוטח. לחברי הר”ש קיימת גם פרמיה מוזלת באחריות מקצועית ונוסח פוליסה משופר. ברצוני להזכיר, כי בנושא ניסיון תביעות, רק עבור חברי הר”ש חישוב ניסיון תביעות לוקח בחשבון תביעות סגורות בלבד, כלומר רק
מרגע שהתביעה נסגרה יחושב ניסיון תביעות, זאת בניגוד לשאר המבוטחים, שבמקרה שלהם כל הביטוחים נלקחים בחשבון.
בנוסף, כל חברי הר״ש זוכים להקלה ע”י המבטח כאשר הוא מבוטח דרך מדנס בהראל( תביעה אחת עד  7,000 דולר (במקום 3,000 דולר בעבר) לא תחשב כתביעה כלל, והרופאים יישארו זכאים לתשלום פוליסה בהיעדר תביעות.

עוד עניין הוא עזרה לחברים אשר נזקקים להפעלה של ביטוח תאונות אישיות ומחלות שמוענק לכל חבר. כאן מסייעת הוועדה לחברים הזקוקים לפיצוי לקבל את המגיע להם.
רווחת החבר הוא תחום שמעסיק רבות את חברי הוועדה. הוועדה עוזרת לחברים אשר מעוניינים להצטרף למועדוני צרכנות ודואגת שיקבלו את ההטבות במסגרת חברותם בהר”ש.

בשנים האחרונות התווסף לתחום עיסוקי הוועדה מימוש זכויות רפואיות מול מוסדות ממשלתיים כמו ביטוח לאומי ומס הכנסה. לחבר הר”ש המעוניין בשירות זה בנושא (“חלית/נפצעת”) ניתנת עזרה בתנאים מועדפים על ידי משרד עורכי דין בפריסה ארצית.

שאלה: מי החברים בוועדה?

תשובה: ד”ר ליאור קצפ )יו”ר הועדה(, ד”ר טטיאנה אפשטיין, ד”ר ברנט רוטנברג, ד”ר אלכס קורן, ד”ר ליליה יורש.

שאלה: במה הוועדה אינה עוסקת?

תשובה: ברצוני להבהיר ולחדד כי הוועדה במסגרת הר”ש אינה עוסקת כלל בנושאי ייעוץ משפטי. כאשר מדובר בדבר שיש לו נגיעה בהפעלת ביטוח אחריות מקצועית, איכות הטיפול או יחסי רופא מתרפא - הנושא אינו מטופל על ידי הוועדה מטעמים משפטיים.

שאלה: בכמה פניות עסקה הוועדה בשנים האחרונות?

תשובה: בשנים האחרונות טופלו מאות פניות בכל הנושאים שהוזכרו.
הנושא העיקרי שטופל בשנים האחרונות הינו ייעוץ בענייני דיני עבודה וביחסים שבין עובד למעביד. כמו כן, טופלו פניות רבות של הקלה בדמי חבר לבני 75 ומעלה שאינם עובדים וכן עזרה לרופאים צעירים.

 

שאלה: איך אתה רואה את הוועדה ופעולתה במכלול הפעילויות של הר”ש?
 

תשובה: הר”ש והועד המרכזי רואים כמטרה עליונה לדאוג לרווחתו של החבר ושימור זכויותיו. לפיכך, הוועדה תמשיך בפעולתה, ומטבע הדברים, היות שגיל החברים עולה בהתמדה, ומן הצד השני מצטרפים רופאים
צעירים לשורות הר”ש, אני צופה שפעילות הוועדה תגדל.
 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.