MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

הסכמת הורים לטיפול בקטין (2018)


לאור פניות חוזרות ונשנות בנושא הסכמת הורים לטיפול בקטין, מצאנו לנכון לאגד את החקיקה הקיימת והמלצותינו בהתאם.   

 • סעיף 13 לחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996, קובע, כי לא יינתן טיפול רפואי למטופל ללא קבלת הסכמה מדעת. במקרה של קטינים, יש לקבל הסכמת האפוטרופוסים.
   
 • סעיף 14 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, קובע, כי ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים.
   
 • סעיף 18 (א) לחוק קובע חזקה לפיה הורה מסכים לפעולות רעהו כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. חזקה זו משמעה, כי כל עוד לא ידוע על סירוב אחד ההורים למתן טיפול בקטין, קבלת הסכמת הורה אחד מאפשרת מתן טיפול.
   
 • הסעיף למעשה קובע חזקה לפיה הסכמת הורה אחד מספיקה כל עוד לא הוכח שההורה השני מסרב לטיפול. החוק מוסיף כי בעניין שאינו סובל דיחוי, רשאי כל אחד מההורים לפעול על דעת עצמו.
   
 •  סעיף 15 (1) (ג) לחוק זכויות החולה קובע, כי ניתן להעניק טיפול רפואי שאינו מנוי בתוספת ללא הסכמה מדעת במקרה בו אין אפשרות לקבל את הסכמת אפוטרופסו. היינו בכל טיפול המנוי בתוספת הראשונה לחוק זכויות החולה חלה חובה לקבל הסכמת ההורים. הטיפולים המנויים בתוספת הינם: ניתוחים, למעט כירורגיה זעירה, צינתורים של כלי דם, דיאליזה, טיפול בקרינה מייננת (רדיותרפיה וכימותרפיה לטיפול בתהליכים ממאירים).
  על פי סעיף 15 (3) לחוק זכויות החולה, בנסיבות של מצב חירום רפואי ניתן להעניק טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמה מדעת, לרבות מצבו הגופני או הנפשי של המטופל. היינו, במקרים בהם קיימת סכנת חיים או סכנה לנכות חמורה בלתי הפיכה ניתן לטפל ללא קבלת הסכמת ההורים.
   
 • בחוקים שונים נקבעו הסדרים המאפשרים לקטינים לפנות לקבלת טיפולים רפואיים גם ללא הסכמה של ההורים ואף בלא שיתופם בקבלת ההחלטה. כך בהפסקות הריון, בדיקות איידס ואשפוז פסיכיאטרי.
  במקרים רבים אשר אינם מוסדרים בחוק, פונים קטינים בגפם לקבלת טיפול רפואי ומתעוררת השאלה האם ניתן לטפל בהם ללא קבלת הסכמה מדעת של ההורים.


מקובל להכיר בזכותם של קטינים לפנות לטיפולים רפואיים בגפם בתנאים הבאים:

•    הקטין הוא בן 14 לפחות ומסוגל להבין את ההסברים הרפואיים
•    מקובל שקטינים בגיל הזה פונים לקבל את הטיפול המסוים ללא ליווי ההורים
•    הטיפול אינו פולשני ולא כרוך בו סיכון רב

 

חשוב לתת את הדעת:

•    יש לפעול לקבל הסכמת שני ההורים טרם מתן טיפול לקטין

•    גם כאשר הורי הקטין גרושים או פרודים הם עדיין האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים ויש לקבל הסכמתם למתן טיפול רפואי אלא אם בימ"ש קבע אחרת.

•    חזקה שהורה מסכים לפעולות רעהו כל עוד לא ידוע אחרת

•    במקרים בהם הובא לידיעת הגורם המטפל שאחד מההורים הביע התנגדות למתן טיפול בקטין, לא ניתן להעניק טיפול לקטין על סמך הסכמת הורה אחד

•    ניתן לטפל בקטין ללא קבלת הסכמה של שני ההורים כאשר מדובר במצב חירום רפואי וקיים סיכון כי הניסיון לקבל את הסכמת שני ההורים עלול לפגוע בקטין

 

 

למאמר מפורט בנושא הסכמות לטיפולים רפואיים של קטינים - לחץ כאן


  

 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.