MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

הקלטה או צילום במהלך טיפול רפואי (2018)

באחרונה אנו מקבלים פניות חוזרות מצד רופאים המבקשים לדעת האם מותר להם לתעד ההסבר שהם נותנים למטופלים טרם הטיפול,  באמצעות צילום או הקלטה של תהליך מתן ההסבר וקבלת הסכמה מדעת. כמו כן אנו נשאלים, האם צילומים אלו מהווים חלק מהרשומה הרפואית של המטופל והאם חלה על הרופאים חובה להעביר צילומים אלו במסגרת בקשת המטופל לקבלת העתק תיקו הרפואי.
מנגד, אנו נתקלים בדיווחים רבים מצד רופאים, המציינים כי הוקלטו על ידי המטופלים במהלך הטיפול או אחריו. תופעה שכיחה בעידן הטלפונים החכמים, בו כל אחד יכול להקליט ואפילו לצלם בחשאי את בן שיחו.

להלן שאלות נפוצות המוצגות לנו בעניין:

 • האם מותר לגורם מטפל לתעד טיפול רפואי על ידי הקלטה ו/או צילום של הטיפול?
  כן. על פניו, אין סעיף בחוק האוסר על תיעוד הטיפול על ידי הקלטה ו/או צילום  יחד עם זאת, יש לפעול לקבלת הסכמה של המטופל לתיעוד הטיפול באופן זה. ניתן ללמוד זאת, בין היתר, מחוק הגנת הפרטיות וכן מכללי האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל. חשוב לתעד הסכמה כזו של המטופל בתיק הרפואי שלו. 
   
 • האם מותר לגורם מטפל לתעד טיפול רפואי על ידי הקלטה ו/או צילום לצורכי לימוד?
  כן. ניתן לתעד ולהעביר מידע אודות טיפול רפואי לצורכי הוראה ו/או פרסום מדעי ו/או מחקר, ובלבד שלא נחשפו פרטים מזהים של המטופל. תיעוד זה אינו מהווה חלק מהרשומה הרפואית הנוגעת למטופל.
 • האם הקלטה ו/או תיעוד מצולם של הטיפול (על ידי הגורם המטפל) נחשבים רשומה רפואית?
  כן. הקלטה ו/או תיעוד מצולם של טיפול רפואי מהווים חלק בלתי נפרד מהרשומה הרפואית, ולכן יש להקפיד כי התיעוד ייעשה ויישמר על פי החוק. כמו כן, חובה לשמור על הפרטיות והסודיות של מידע רפואי שנאסף בצורה של הקלטה או צילום של הטיפול הרפואי.
   
 • האם המטופל זכאי לקבל עותק מתיעוד מוקלט/מצולם של הטיפול בו?
  כן. לאור העובדה שתיעוד מוקלט/מצולם של הטיפול הוא חלק מן התיק הרפואי, זכותו של המטופל לקבל עותק ממנו, כפי זכותו לקבל עותק מכל תיעוד רפואי שלו.
   
 • מה הם כללי השמירה על תיעוד מוקלט/מצולם של טיפול רפואי?
  אותם כללי שמירה החלים על תיק רפואי חלים גם על תיעוד מוקלט/מצולם. חשוב לזכור כי בהתאם לפוליסות הביטוח שהוצאו למבוטחים באמצעות מדנס, חלה חובה לשמירה על רשומה רפואית של בגירים לפחות 10 שנים מתום הטיפול בהם ובמקרה של קטינים 10 שנים מהגיעם לבגרות. הדבר בא להוסיף על הוראות כל דין לעניין שמירה על רשומות רפואיות ולא לגרוע מהן.
   
 • האם מטופל יכול לתעד בחשאי באמצעות הקלטה ו/או צילום, את הטיפול הרפואי?
  כן. בהתאם לדין הישראלי הקלטה של שיחה ע"י אחד המשתתפים בה אינה נחשבת להאזנת סתר אסורה עפ"י חוק האזנת סתר, תשל"ט- 1979.
  בהתאם, מטופל יכול להקליט/לצלם את הטיפול הרפואי ללא ידיעת הצוות המטפל, בלא שהדבר יהווה עבירה.

   

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.