MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

אחריות מקצועית-רפואית מוהלים (2018)

בינואר השנה הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית לחייב מוהלים לרכוש ביטוח אחריות מקצועית. מטרת החוק הינה להבטיח תשלום פיצויים למי שנפגע עקב מעשה או מחדל של מוהל.

בדברי ההסבר להצעה צוין כי במדינת ישראל מקצוע המוהלים אינו מוסדר בחוק, וכל אדם רשאי לשמש כמוהל מבלי לעמוד בתנאים מקדימים. במצב החוקי הקיים אין שום חובה על מוהל להיות בעל ביטוח מקצועי. מטרתו של חוק מוצע זה היא להבטיח כי ביצוע ברית מילה על ידי מוהל תיעשה רק במידה שהמוהל מחזיק בביטוח אחריות מקצועית רפואית.

על רקע הדברים הללו יצויין, כי קיימת עליה קבועה ומתמדת בתשלום הפיצוי לתובעים בתיקי אחריות מקצועית רפואית, ובכלל זה מקרים בהם מעורבים מוהלים.

לתשומת לבכם, בתיקים בהם נגרם נזק לקטין, תקופת ההתיישנות ארוכה במיוחד ועומדת על 7 שנים לאחר הגעתו של הקטין לבגרות, היינו עד 25 שנה ממועד ברית המילה.

 

להלן סיפורי מקרה:
 

סיפור מקרה 1:


התובע נולד כפג בשבוע 35 להריון.
כחודש ימים לאחר לידתו, בוצעה ברית המילה על ידי מוהל שהינו רופא.
במהלך ביצוע חיתוך המילה, נחתך חלק גדול מהרצוי ונוצר חסר של הרקמה. הקטין החל לדמם, והופנה לחדר מיון בבי"ח. הקטין באמצעות הוריו, הגיש תביעה לבית המשפט השלום.
בתמיכה לטענות התביעה, צורפה חוות דעת של מומחה בתחום האורולוגיה אשר קבע, כי החיתוך ברקמה נבע מרשלנות. המומחה קבע כי לקטין נותר פגם אסתטי והעריך את נכותו הצמיתה של הקטין בשיעור של  10%.

התיק הסתיים בפשרה כספית בסדר גודל של עשרות אלפי שקלים.

סיפור מקרה 2:


ברית מילה אשר בוצעה על ידי מוהל שהינו רופא.
הוגשה תביעה לבית משפט השלום, במסגרתה נטען לרשלנות בביצוע ברית המילה, אשר בגינה נאלץ הקטין לעבור ניתוח מתקן וברית מילה נוספת בגיל שנתיים.
בתמיכה לטענות התביעה, צורפה חוות דעתו של מומחה בתחום הכירורגיה, אשר קבע, כי ברית המילה לא בוצעה כראוי. המומחה קבע כי לתובע נותרה צלקת גסה ובולטת העלולה לפגוע בתחושה. בנוסף קבע המומחה, כי הקטין סובל מפגם אסתטי העלול לגרום להשלכות נפשיות בעתיד.

המומחה העריך את נכותו הצמיתה של הקטין בשיעור של 10%.

ביהמ"ש קיבל את טענות התביעה והציע לסיים התיק בפשרה כספית בסדר גודל של עשרות אלפי שקלים.
 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.