MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

אמות מידה להפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילה (2018)

ביום 26.06.2017 נכנס לתוקפו חוזר מנהל הרפואה מספר 26/2017 מטעם משרד הבריאות, הדן ב"אמות מידה להפעלת מוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילה".
המוקד לשירותי רפואה דחופה בקהילה מעניק מענה לקהל מבוטחי קופות החולים בשעות שמחוץ לשעות הפעילות של קופות החולים. 
 
החוזר קובע מהן אמות המידה המקצועיות והארגוניות להפעלת מוקד שירותי רפואה דחופה בקהילה, בנוסף לנוהל מס' 20/2013 "אמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים בקהילה".
החוזר קובע הנחיות בהתייחס לאופי השירות הרפואי הניתן במוקד, פירוט בעלי תפקידים נדרשים ודרישות המבנה והתשתית. בנוסף, החוזר מפרט מהם הנהלים הנדרשים, אופן תיעוד ורישום רפואי הנדרש וכן קובע הנחיות בהתייחס לבקרה ופיקוח.


 
חשוב לתת את הדעת:

 

  1.  על מוקד לרפואה דחופה לאייש כוח אדם מקצועי לפי מס' מטופלים הצפוי למוקד ולפחות מנהל רפואי, רופא מוקד, רופא יועץ/כונן, אחות אחראית, אחות מוקד, רוקח, (עפ"י נפח פעילות המוקד) ועובד מעבדה.
  2. על מוקד לרפואה דחופה לתעד ולנהל רשומה רפואית ממוחשבת אשר תשמר בהתאם לחוקים ולנהלים המחייבים. בסיום הטיפול יקבל המטופל את התיעוד הרפואי כשהוא קריא וחתום בחתימת הרופא המטפל עם המלצות להמשך בירור הטיפול הנדרש, אשר יכלול בין היתר, את סיבת ההפניה, אבחנה, הטיפול שניתן, תוצאות בדיקות שבוצעו והמלצות להמשך טיפול.
  3. התיעוד הרפואי יועבר באופן ממוחשב לקופת החולים של המטופל, תוך יום עבודה מסיום הטיפול. 
  4. המנהל הרפואי יבצע באופן שוטף בקרה על איכות הטיפול והרישום הרפואי. באחריות המנהל הרפואי להעביר מידע נדרש לקופות החולים לצורך פיקוח ומעקב שוטף אחר איכות השירות.
     

 לצפיה בחוזר המלא

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.