MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

חתימה דיגיטלית במסגרת טיפול רפואי (2019)

על רק פניות אלינו של מבוטחים,  בשאלה אם ניתן חוקית להחתים מטופלים, באופן דיגיטלי, על מסמכים נדרשים במסגרת טיפול רפואי, אנו מבקשים להבהיר כדלקמן.
בהתאם להוראות חוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001 (כפי שתוקן בתיקון מס' 3 ב 2018), ניתן לעשות שימוש באמצעים דיגיטליים לצורך החתמה של מטופל על טופס הסכמה מדעת ומסמכים אחרים הנדרשים, במסגרת טיפול רפואי.
עם זאת, יש לתת את הדעת לדברים הבאים, לעניין החתמה על טופס הסכמה מדעת:

  •  טרם חתימת המטופל יש למסור למטופל הסבר מפורט לגבי הטיפול המיועד,  האלטרנטיבות הטיפוליות וכן הסיכונים והסיבוכים הכרוכים בהן.
  •  יש לתעד את ההסבר שניתן בתיק הרפואי ולהחתים המטופל על הטופס רק לאחר שאישר שהבין את ההסבר שניתן לו.
  •  החתימה צריכה להיעשות טרם הטיפול הרפואי, בנוכחות הרופא המטפל.
  •  אין להחתים המטופל כשהוא כבר ישוב על כיסא הטיפולים, רגע לפני תחילת הטיפול.


זאת עוד...

  • אין צורך להדפיס ולשמור בנפרד את טופס ההסכמה החתום דיגיטלית אך, יש לגבות אותו, כפי שיש לגבות את כל המידע הרפואי המוזן לתיק של המטופל.
  • אם המטופל מבקש לקבל העתק של הטופס החתום, יש למסור לידיו עותק מודפס.
  • כל כללי ניהול הרשומה הרפואית חלים גם לגבי חתימה דיגיטלית, לרבות אי ביצוע שינוי/תיקון של הטופס לאחר חתימת המטופל.


מצ"ב קישור לתיקון לחוק חתימה אלקטרונית המכשיר את ההחתמה של מטופלים באופן דיגיטלי:

תיקון מס' 3 לחוק חתימה אלקטרונית - 2018

  מאי 2019

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.