MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ההתייחסות למטופלים בסיכון גבוה - פטירת גבר צעיר מאוטם שריר הלב

תיאור האירוע

גבר בן 34, עו"ד במקצועו, פנה לרופא המשפחה בתלונות על כאבים ביד שמאל והזעה. הרופא ביצע בדיקת א.ק.ג שפורשה כתקינה.

 

כעבור חודש, לאחר פטירת אחיו, פנה המטופל בפעם נוספת לרופא המשפחה, בתלונה על לחצים בחזה. בביקור זה, תאר המטופל את ההיסטוריה המשפחתית, לפיה אביו ושני אחיו חלו בגיל צעיר במחלת לב. אביו אובחן כחולה לב בגיל 45 ונפטר מדם לב בגיל 63. אמו, שסבלה מלחץ דם גבוה נפטרה בגיל 56. אח אחד עבר ניתוח מעקפים בגיל 37 ואח שני לקה בהתקף לב ראשון בגיל 39 ונפטר מהתקף לב בהיותו בן 46. הרופא הפנה את המטופל לביצוע ארגומטריה.
המטופל בצע את הבדיקה כעבור חודש ועשרה ימים. קרדיולוג הקופה, שביצע את הבדיקה רשם בתשובה: "ישנה סבירות גבוהה לנוכחות מחלת לב איסכמית" והמליץ על המשך בירור, על-ידי ביצוע מיפוי עם תליום במאמץ. המטופל חזר לרופא המשפחה, אשר רשם את התשובה ברשומה הרפואית והפנה אותו לביצוע הבדיקה שהומלצה.

כעבור שבוע, בצע המטופל את הבדיקה, אשר איששה את ההשערה ביחס לקיומה של בעיה קרדיאלית: "צניחה הוריזונטלית של מקטע ST של 1 מ"מ, פגמי מילוי הפיכים בשני סגמנטים אפיקלי ואינפריורי"..
המטופל פנה, באופן פרטי, עם התשובה של מיפוי התליום במאמץ לקרדיולוג אחר, אשר טיפל באחיו, שעבר ניתוח מעקפים. הקרדיולוג, ציין בפני המטופל, כי ממצאי בדיקותיו: "חמורים מאלה של אחיו.." והמליץ על ביצוע צנתור. הצנתור נקבע להתבצע כעבור שמונה ימים.
באותו היום, מספר שעות לאחר הביקור אצל הקרדיולוג, שיחק המטופל כדורסל. במהלך המשחק נתקף המטופל בכאבים חזקים בחזה. צוות ניידת טיפול נמרץ שהוחש למקום, העביר את המטופל לבית חולים, שם אושפז במחלקת טיפול נמרץ, באבחנה של אוטם תחתון ואחורי המערב גם את החדר הימני, מלווה בהלם קרדיוגני.

למרות טיפול אינטנסיבי, החמיר מצבו של המטופל והוא הועבר לביצוע צנתור דחוף בבית-חולים אחר, אשר במהלכו נפטר.
הוגשה תביעה נגד רופא המשפחה, קופ"ח ונגד הקרדיולוג שטיפל בו באופן פרטי. התביעה נסגרה בפשרה בין כותלי בית המשפט.

ניתוח האירוע

רופא המשפחה והקרדיולוג
רופא המשפחה והקרדיולוג, לא ייחסו משמעות ראויה לגורמי הסיכון למחלת לב אצל המטופל. כמו כן, לא ייחסו הרופאים משמעות ראויה לתלונות ולתסמינים אותם תאר המטופל ולא יצרו תמונה כוללת של התסמינים, התלונות, הרקע המשפחתי ותוצאות הבדיקות.
רופא המשפחה, על סמך המלצת הקרדיולוג, הפנה את המטופל לבדיקת תליום, אשר הייתה מיותרת בנסיבות המקרה וגרמה לאובדן זמן יקר.
תיעוד מהלך הבירור על-ידי שני הרופאים, היה חסר, לא בטא את חומרת המקרה ולא אזכר הנחיות שניתנו למטופל כיצד עליו לנהוג במהלך הבירור, אם אמנם ניתנו כאלה. כמו כן, לא דאגו הרופאים שהבדיקות אליהן הופנה המטופל, תבוצענה בדחיפות הראויה.

קופת החולים
לא הגדירה ולא פרסמה הנחיות מחייבות לגבי אופן ההתייחסות למטופלים בסיכון גבוה למחלת לב ולגבי מצבים המחייבים הפנייה לצנתור, לקרדיולוג ו/או לבית חולים.

המטופל

ניתן לתהות, לגבי הגורמים שהביאו את המטופל, אדם משכיל, לכאורה, להתעלם ממצבו הבריאותי ומהרקע המשפחתי, בכל הנוגע למחלות לב ולנהוג כאילו הוא אדם בריא לחלוטין, תוך כדי תהליך הברור של מצבו הקרדיאלי.

לקחים
המידע שהצטבר בכל צמתי ההחלטות, בהן עמדו הרופאים המטפלים (הרקע המשפחתי של המטופל, התלונות החדשות אותן הציג בפניהם וממצאי בדיקות העזר) חייב בירור דחוף יותר, דהיינו הפניה דחופה לצנתור.
מטופל המצוי בתהליך בירור קרדיאלי, כאשר קיימת סבירות גבוהה כי הוא אכן סובל מבעיה לבבית, חייב לקבל הנחיות ברורות וחד משמעיות כיצד עליו לנהוג בחיי היום יום, עד לשלילת הבעיה או עד לרפויה המלא.
הנחת העבודה של מטפלים, כי מטופלים בעלי השכלה, יודעים כיצד עליהם לנהוג במצבים כגון זה, היא הנחה משוללת בסיס. מטופלים, ללא קשר להשכלתם, מגיבים בחרדה לכל אפשרות של תחלואה חריפה, דבר הגורם להם לעיתים להכחיש את מצבם. לכן, חובה לתת הנחיות ברורות למטופלים כיצד עליהם לנהוג במקרים כגון אלה.

בפרקטיקה עמוסה ולרב שגרתית, קיים קושי, לאבחן מקרים בהם יש צורך בגישה יותר דחופה לבירור מצבו של המטופל. עם זאת, לא ניתן להתעלם מהעובדה כי התייחסות שגרתית למקרים דחופים היא סיכון ממשי לבטיחות הטיפול.
יש מקום לפרסם הנחיות ברורות כיצד על הרופאים לנהוג במקרים בהם יש חשיבות להתנהגות המטופל כמונעת סיכונים מיותרים לבריאותו, כגון בחשד לתחלואה קרדיאלית.
העדר התיעוד של ההנחיות שניתנו, לפי הנטען, למטופל על-ידי רופא המשפחה והקרדיולוג, לא אפשרו לתמוך בעמדתם של הרופאים במהלך הדיון המשפטי.

מאמר זה פורסם בכתב העת "תיקים מספרים" של החברה לניהול סיכונים ברפואה מקבוצת מדנס, גליון 2, חורף 2008.

 

חזרה

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.