MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

בקשה להעברת חומר רפואי

קיבלתי בקשה להעברת חומר רפואי לידי מטופל. כיצד עלי לפעול?   

 

על פי חוק זכויות החולה, זכותו של המטופל  או בא כוחו לקבל העתק מן הרשומה הרפואית שלו.

 

במידה והפניה נעשתה ישירות על ידי המטופל- דאג לצילום החומר ולהעברתו למטופל . 

 

במידה והפניה נעשתה על ידי בא כוחו של המטופל - תנאי מוקדם להעברת הרשומה הרפואית הוא קבלת טופס ויתור על סודיות רפואית ויפוי כוח, שניהם חתומים במקור על ידי המטופל.  

 

בקשה להעברת חומר רפואי יכולה להיעשות מסיבות רבות ולעתים עשויה לרמז על כוונה עתידית להגיש תביעה . יחד עם זאת, אין בכך כדי לגרום שלא להיעתר לבקשה בזמן סביר.

 

תעד ברשומה הרפואית את עובדת בקשת החומר.

 

אל תיפנה למטופל ו/או לבא כוחו על מנת לבדוק את סיבת הבקשה.

 

אי היענות לבקשת המטופל לקבלת החומר הרפואי, עשויה  כשלעצמה לגרור הליכים משפטיים מיותרים , אשר לא ימומנו על ידי המבטח.

 

דווח על בקשת החומר למבטח שלך באחריות מקצועית על מנת שלא לפגוע בזכאותך העתידית לכיסוי ביטוחי במידה ואכן תוגש נגדך תביעה. 

 

בכל מקרה של התלבטות אנו ממליצים להתיעץ עם המחלקה המשפטית. לפרטי ההתקשרות עם המחלקה המשפטית לחץ כאן.

 

בחזרה לעמוד השאלות

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.