MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

המלצות נוספות
נוהל לצמצום סיכון הפגיעה במשנן במהלך הרדמה

הואיל ואירעו מספר מקרים בהם נשברו שיני מטופלים, נשבר גשר, אבדו תותבות או נגרם נזק כלשהו לחניכיים או לשיניים במהלך הרדמה, להלן הנחיות שנועדו להפחית הסיכון לתביעה או למזער הנזק:

קרא עוד >>

ניהול אתרי מידע רפואי באינטרנט

המלצות לניהול אתרי מידע רפואי באינטרנט: המלצות כלליות, פרטים על המידע והמומחים באתר, אבטחת סודיות ותנאי השימוש באתר.

קרא עוד >>

תהליך מומלץ לטיפול באירוע חריג

התהליך המתואר להלן הוא תהליך כללי, המערב גורמים שונים השותפים לטיפול באירוע חריג ומיועד למנהל הסיכונים של המוסד.  

קרא עוד >>

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.