MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

תהליך מומלץ לטיפול באירוע חריג

התהליך המתואר להלן הוא תהליך כללי, המערב גורמים שונים השותפים לטיפול באירוע חריג ומיועד למנהל הסיכונים של המוסד.
 

כללי

טיפול נכון באירוע חריג, לאחר התרחשותו, עשוי להפחית את הנזקים לכל המעורבים ובכלל זה, המטופל, המטפל והמערכת.

התהליך המומלץ לטיפול באירוע חריג, מבוסס על המקורות הבאים:
 

 • הנחיות משרד הבריאות, הנחיות המבטחים והנחיות פנימיות של המבוטחים.
 • ספרות מקצועית בנושא ניהול סיכונים.
 • ניסיון מצטבר של טיפול באירועים חריגים.

הגדרת אירוע חריג: כל אירוע החורג מהשגרה במהלך הטיפול הרפואי, אשר גרם לנזק, או עלול היה לגרום לנזק, פיזי ו/או נפשי למטופל. (העזר ברשימת האירועים החריגים בארגון).


השפעות של אירוע חריג

לאירוע חריג השפעות שונות על כלל המעורבים בו. חשוב להכיר השפעות אלה על מנת להיערך בהתאם, במטרה להתמודד עימן. בין היתר, ניתן לציין את ההשפעות הבאות:

א. נזקים מיידיים ו/או ארוכי טווח למטופל.
ב. תחושה של כעס אצל המטופל ובני משפחתו.
ג. פגיעה בתדמית המוסד והצוות הרפואי בעיני הציבור.
ד. פגיעה במורל הצוות.
ה. בחלק מהמקרים, חווים המעורבים באירוע חריג, תחושות האופייניות למצבי דחק: כשלון, אשמה וקושי להמשיך לתפקד בצורה יעילה.
ו. חשיפה לתביעה משפטית.
 

מטרות הטיפול באירוע חריג

 א. לסייע למטפלים לנהל את האירוע באופן יעיל ובכך להפחית את הנזקים הנוספים, העלולים להתרחש בעקבות האירוע, מעבר לנזק שנגרם מעצם האירוע.
ב. לאפשר לגורמים אחראים בארגון ומחוצה לו, לבצע פעילויות המתחייבות כפועל יוצא של התרחשות האירוע החריג.
ג. לאפשר מתן תמיכה למעורבים באירוע חריג.
 

הטיפול באירוע:

התהליך המומלץ לטיפול באירוע חריג כולל את הפעילויות הבאות:

 • א. הערכת מצב המטופל בעקבות האירוע וטיפול בבעיה הרפואית שנגרמה כפועל יוצא מן האירוע, כחלק מהטיפול הכולל.
 • ב. דיווח לגורמים המקצועיים והניהוליים ביחידה/ארגון, על התרחשות האירוע.
 • ג. תיעוד עובדתי של האירוע ברשומה הרפואית באופן מדויק וענייני. כן יש לתעד את הטיפול שניתן בעקבות האירוע.
 • ד. מילוי דו"ח אירוע חריג בטופס ייעודי (לפתיחת הטופס לחץ כאן)והעברה למחלקה לניהול סיכונים בארגון.
  הערה: אין לתייק העתק של דו"ח זה בתיק הרפואי ואין לציין את דבר מילוי הדו"ח ברשומות.      
 • ה. מתן הסבר למטופל ו/או בני משפחתו, על האירוע והטיפול שניתן בעקבותיו, תוך הבעת צער, אך ללא נטילת אשמה, או הטלת אשמה אישית.  חשוב שההסבר יינתן על-ידי נציג בכיר ומתאים בארגון, לאו דווקא המטפל המעורב במישרין באירוע.
 • ו. הערכת מידת הסיוע הנדרש למטפל המעורב באירוע/לצוות, להתמודד עם האירוע והשלכותיו.
 • ז. נקיטת פעולות מיידיות, במידה ונדרשות, להקטנת ההסתברות להישנות אירועים דומים.
 • ח. תחקור האירוע, לצורך למידה והסקת מסקנות, להפחתת מכלול הסיכונים שגרמו את האירוע.
  הערה: יש לשקול אם לבצע את התחקיר בצורה של ועדת בדיקה גלויה, אשר ממצאיה נמסרים גם למטופל ובאי כוחו, או במסגרת התחקירים הנערכים ע"י ועדות בקרה ואיכות, שהינם חסויים.במקרה של החלטה על הקמת ועדת בדיקה יש לבדוק אם בדעת משרד הבריאות להקים ועדה כזו, שאז מומלץ להימנע מכפל ועדות.
 • ט. פרסום והטמעת הלקחים בארגון.
 • י. הסתייעות ביועצי תקשורת- במצבים מיוחדים שדורשים התמודדות עם פרסום צפוי.

 
סיכום

כל אירוע חריג, שונה ומיוחד. לפיכך, ההמלצות הכלליות שלעיל עשויות שלא להתאים  לכל האירועים החריגים. אנו עומדים בכל עת לרשות מבוטחינו, על מנת לטפל באופן מיטבי באירועים חריגים.


 אוקטובר 2008

חזור לדף הבית

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.