MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

א

אבטחת איכות -Quality assurance
תוכנית מתמשכת ומקיפה שמטרתה לנטר ולהעריך את האיכות וההלימות של הטיפול בחולה לשם השגת שיפור מתמיד באיכות הרפואה.

אירוע זקיף -Sentinel event
אירוע חריג, בעל מאפיינים בולטים מבחינת החומרה, התהליך והתוצאות והמייצג תופעה ולא רק מקרה יחיד. טיפול הולם באירוע זקיף הוא בעל פוטנציאל של מזעור החשיפה למכלול שלם של סיכונים ולא לסיכון יחיד.

אירוע חריג - Adverse event
מהלך, התפתחות או תוצאה בלתי רצויים או בלתי מתוכננים בתהליך טיפול רפואי(ובכלל זה כל הפעולות הקודמות לתהליך הטיפולי ואלה שבאות לאחריו), שהסתיימו בנזק או עלולים היו להסתיים בנזק פיזי או נפשי.

 

חזרה למילון מונחים

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.