MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ב

בטיחות מטופלים/טיפול

מצב של העדר סיכונים או בקרה משביעת רצון על החשיפה לסיכונים בתהליך הטיפול הרפואי. פעילות ניהול הסיכונים מוכוונת להשגת בטיחות הטיפול/מטופל. 

 
ביטוח אחריות מקצועית -Malpractice insurance   
ביטוח המכסה תחום פעילות מקצועי מוגדר, כנגד תביעות בגין נזקים שנגרמו במהלך העיסוק במקצוע או כתוצאה ממנו. 
 
בקרה – control

בניהול סיכונים פרואקטיבי, אמצעי שנועד להפחית את הסיכון.

 
ברבור שחור

אירוע נדיר ביותר ובעל השלכות רחבות ביותר (חמור מאד). המושג מיוחס לנסים טאלב, שפרסם ספר בשם זה ב- 2007 (מהדורה עברית) תוך ניסיון להסביר את משברים פיננסיים גלובליים דוגמת המשבר הפיננסי אליו נקלע העולם המערבי ב-2008.
 

 

 חזרה למילון מונחים

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.