MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ג

גישה מערכתית - Systemic approach

גישה לניהול סיכונים, לפיה הן בתחקיר אירועים חריגים והן בהגדרת תוכניות התערבות לבקרה על סיכונים, יש להתייחס למכלול גורמים שגרמו את האירוע, תרמו להתרחשותו ואפשרו אותו. הגישה המערכתית נוגדת את הגישה של הטלת האחריות לאירוע על המעורבים הישירים.

 הגורם האנושי - Human Factor

מכלול ההחלטות והפעולות של בני אדם הקשורים לאירוע חריג, בהיבטים של תכנון, ביצוע, ניהול, הערכה, בקרה וכיו"ב ואשר גרמו, תרמו או אפשרו את התממשות הסיכון לכלל אירוע חריג . 

חזרה למילון מונחים

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.