MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ה

הגנה –Defense

אמצעי פיסי,הנדסי,  ניהולי, תרבותי, הדרכתי, תקשורתי , אשר מטרתו העיקרית היא  למנוע או להקטין חשיפה לסיכון .

 
המלצה –Recommendation

אמצעי פיסי, הנדסי, ניהולי, תרבותי, הדרכתי, תקשורתי, אשר יישומו עשוי להקטין את החשיפה לסיכון ו/או להקטין את נזקיו של הסיכון במידה ויתממש.

 

איכות ההמלצה מוערכת באמצעות מודל  תכי שיא אס"ח

קריטריונים להערכת איכות המלצה וסיכויה להתממש:

·       הערכת איכות ההמלצה

ת – תקשורתיות – באיזה מידה ההמלצה מנוסחת באופן ברור, אופרטיבי ושאינו משתמע לכמה פנים.

כ- כושר נטרול  - באיזה מידה יופחת הסיכון במידה וההמלצה תיושם במלואה

י – ישירות – באיזה מידה נובעת ההמלצה ממצאים ומסקנות של תחקיר האירוע.

 

·       הערכת ישימות  ההמלצה

ש – שתופיות - מידת השיתוף של הגורמים הרלוונטיים ליישום ההמלצה וכאלה שיהיו מושפעים ממנה בעתיד, בתהליכי גיבושה.

י -  ישימות  - בחינת ישימות ההמלצה בהיבטים הטכניים, ארגוניים והכספיים

א - אחריות – הגדרת אחראי ליישום ההמלצה, שיש לו הסמכות והיכולת ליישם את ההמלצה  והעברת האחריות אליו באופן מסודר ושיטתי.

 

·       אס"ח – איתור סיכונים חדשים – בחינה באיזה מידה יישום ההמלצה ייצור חשיפה לסיכונים חדשים והאם הסיכונים החדשים מצדיקים את יישומה של ההמלצה על מנת למזער את  החשיפה לסיכון המקורי.

 

העברת נטל ההוכחה

מצב, בדיון משפטי בתביעות רשלנות רפואית, בו נדרש הצד הנתבע להוכיח כי לא התרשל.  בניגוד למצב העניינים הרגיל, בו נדרש הצד התובע להוכיח  כי הנתבע התרשל. מצב עניינים זה, עלול להיווצר לדוגמא, במקרים בהם התיעוד דל או אינו קיים ולפיכך, אינו מאפשר לצד התובע להתבסס על עובדות, על מנת להוכיח את טיעוניו.

 
הודאת בעל דין

הודאה של צד בתביעת רשלנות רפואית, בע"פ או בכתב העלולה להעיד על אחריותו לאירוע נשוא התביעה. במקרים כאלה ההודאה עלולה לשמש כטיעון משמעותי כנגדו בדיון המשפטי.

 

הרופא הסביר

דמות דמיונית של רופא או איש צוות רפואי, אשר אל מול התנהגותו הצפויה , בנסיבות דומות לאלה של האירוע החריג, משווים את ההתנהגות של הצוות הרפואי המעורב באירוע חריג.

 

התנהגות נורמטיבית

התנהגות דמיונית של מעורבים, המייצגים את "הרופא הסביר", בנסיבות דומות לאלה בהן התרחש האירוע החריג, אליה משווים את התנהגותם של המעורבים בפועל באירוע.
 

לתחילת המילון

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.