MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ז

זיהוי סיכון- Risk identification

תהליך שמטרתו לאתר מצבים קליניים, פרקטיקה רפואית ומדיניות רפואית העלולים להסתיים בנזק כספי למטופל ולמוסד. מקורות האינפורמציה לתהליך זה כוללים: דוחות על אירועים חריגים, סקירת תיקי חולים, תיקי תביעות רפואיות, בדיקות וחקירות במוסד הרפואי, דוחות של ועדות איכות ובטיחות ומידע לא פורמלי שהתקבל מהצוות הרפואי.

 

 

 חזרה למילון מונחים

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.