MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ח

חומרה Severity

הערכת מידת הנזק שנגרמה באירוע חריג (תאונה) או מידת הנזק הפוטנציאלי העלולה להיגרם עם התממשותו של סיכון.

 

חוק זכויות החולה -Patients Right Act

חוק שנחקק בשנת 1996 ע"י הכנסת ואשר מסדיר את זכויות החולה. החוק מתייחס, בין היתר, לנושאים הבאים :הזכות לטיפול רפואי, הסכמה מדעת לטיפול רפואי, הרשומה הרפואית והמידע הרפואי, ועדת בדיקה, וועדת בקרה ואיכות, ועדת אתיקה ואחריות לקיום זכויות המטופל במוסד רפואי.

חשיפה - Exposure

מדד המייצג את מידת החשיפה של ארגון, מערכת, תהליך לסיכון מסוים. מדד החשיפה מיוצג ע"י היחס שבין מספר התממשויות הסיכון למספר הזדמנויות להתממשות הסיכון. לדוגמא, מספר נפגעים בתאונות טיסה ביחס למספר מיילים (במיליונים) שעושה התעופה האזרחית בשנה.

חקירת סיבות שורש- Root cause analysis

תהליך שמטרתו איתור הסיבות והגורמים לתקלות נישנות או מצבים העלולים לסכן את בטיחות המטופל. המסקנות מחקירת סיבות השורש יכולות לכלול הצעות לנקיטת דרכים למניעת תקלות. התהליך כולל: זיהוי הסיבות לאירועים חריגים, קביעת האסטרטגיות הטיפוליות להפחתת סיכונים, ויישום דרכי פעולה מעשיות במטרה לשפר את תפקוד המערכת הרפואית ולהקטין את הסיכון לאירוע חריג חוזר. שיטה זו יעילה הן לניתוח אירוע חריג בודד, והן לניתוח מספר או סדרת אירועים חריגים מאותו סוג.

 

 

חזרה למילון מונחים 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.