MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

כ

כיס עמוק

מושג המתייחס לגלגול האחריות לאירוע חריג למבטח הרשלנות המקצועית, מתוך הנחה שהוא יטפל באירוע ויפצה את הנפגע. גישה זו גורמת למעשה למבוטח, שלא לבצע פעילות ניהול סיכונים בעקבות האירוע.

 

כמעט שנפגע 

Near miss אירוע חריג שהסתיים ללא נזק , או ללא נזק נראה או בר גילוי במועד התרחשות האירוע.

 

כשל – Failure

העדר יכולת של אמצעי, רכיב או מערכת לספק את התוצאה הרצויה והצפויה בעקבות שבר או תפקוד לקוי.

 

 

חזרה לתחילת המילון

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.