MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

נ

 ניהול סיכונים קליני - Clinical Risk Management

פעילויות קליניות ואדמיניסטרטיביות, הננקטות על ידי מוסדות רפואיים, במטרה לזהות, להעריך ולהפחית את הסיכונים לפגיעות במטופלים, ולחסוך את העלויות הכלכליות הכרוכות בכך ואת הפגיעה במוניטין של הצוות והמוסד.
ההגדרה המקורית של ה - American Hospital Association משנת 1977:

 "Science for the identification, evaluation, and treatment of the risk of financial loss" 

 

ניהול סיכונים

גישה, תפיסה, תרבות ופעילות המתייחסות לסיכונים כאל משהו שניתן לנהל על מנת להקטין את החשיפה האישית והארגונית לנזקיהם.

 

ניהול אירוע

תהליך המיושם במהלך התרחשותו של אירוע חריג ו/או לאחריו אשר מטרתו לצמצם את הנזקים בעקבות האירוע. ניהול אירוע מתייחס להפחתת סיכונים למטופל, מטפל והמערכת.

 

חזרה לתחילת המילון

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.