MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ס

סיכון - Risk

כל דבר פיסי או נתפס, בסביבה האישית והארגונית, שיש לו פוטנציאל לגרום לתוצאה לא רצויה או לא צפויה - נזק. הסיכונים מסווגים על פי חומרתם וההסתברות להתממשותם. 

סכנה - Danger

מפגע בטיחותי שההיפגעות בו צפויה ובעלת אופי/מנגנון מסוים.

סווג אירועים חריגים

תהליך בו מוערך כל אירוע חריג , המדווח למחלקה לנ"ס, בשני היבטים :

  1. הנזק שנגרם באירוע - נזק A - ללא נזק או נזק מזערי, נזק B - נזק ברמה בינונית שהוא רוורסיבילי, נזק C - נזק חמור שאינו רוורסיבילי או מוות.
  2. סוג הטיפול - טיפול סוג 1 - ניהול האירוע וקידודו בתוך מערכת נ"ס, סוג טפול 2 - תחקיר בסיסי של האירוע, סוג טיפול 3 - תחקיר עומק לאירוע הכולל גם תחקיר שטח. 

 

חזרה למילון מונחים

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.