MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

פ

 

פעילות נ"ס ריאקטיבית

פעילות נ"ס שהיא תוצאה של התממשות הסיכונים, באה בעקבותיהם ומכוונת למנוע את הישנותם, להקטין את הסתברות התממשותם ונזקיהם במידה ויתממשו .

 

 

פעילות אינטראקטיבית 

ראה "ניהול אירוע חריג"

 

פעילות נ"ס פרואקטיבית

פעילות נ"ס מתוכננת, המתבצעת על מנת לאתר סיכונים, לסווג אותם, לנטר אותם ולבקר אותם, על מנת לצמצם את החשיפה אליהם ואת נזקיהם במידה ויתממשו.

 

 

חזרה לתחילת המילון

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.