MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ק

קלט-עיבוד-פלט

תהליך קוגניטיבי של עיבוד מידע משלב התפיסה (Perception) , דרך שלב עיבוד וניתוח המידע
(Processing) וכלה בהחלטה או פעולה (Decision Making / Action)

 

S= Stimulus - גירוי

STM= Short Term Memory

LTM = Long Term Memory

 הקרבן השני – Second victim

התייחסות למטפלים המעורבים באירועים חריגים כאל הקרבן השני של הטעות, כתוצאה מטראומה שחלקם חווים בעקבות הנזק שנגרם כתוצאה של הטיפול למטופליהם.

 

קאבלר רוס- Kubler-Ross

מודל האבל שפורסם ע"י אליזבת קאבלר-רוס בשנת 1969 בספרה. On Death and Dying. במודל חמישה שלבים של התמודדות עם אבל : הכחשה, כעס, משא ומתן, דיכאון וקבלה. המודל אומץ ע"י Don Berwick , פעיל אמריקאי לקדום בטיחות הטיפול, על מנת לתאר את הרגשות שחווים מטפלים כשהם מגלים את היקפי הנזק שמסבה מערכת הבריאות למטופלים (בעקבות פרסום דוח IOM To err is Human ב- 1999)

 

הקצה החד – Sharp end

מושג הלקוח מ- James Reason והמתייחס למפעילים המעורבים באירועים חריגים ובשל החשיפה שלהם להטלת אחריות ואשמה, משולים כמצויים בקצה החד והמסוכן של המערכת.

 
 
 
 

 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.