MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ר

רפואה מתגוננת

מושג המתאר את תגובת הנגד של עולם הרפואה לעליה בהיקפי התביעות בגין רשלנות רפואית. תגובת הנגד מתבטאת בביצוע פעולות מיותרות ,הימנעות מבצוע פעולות מסוימות, באופן ההתייחסות למטופל לאופן התיעוד וכיו"ב. כל זה על מנת להקטין החשיפה לאפשרות של תביעה ובמקרה של תביעה להראות מצג חיובי בבית המשפט.

 

רשלנות –Malpractice
א. אי מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות או לאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה, כשאדם מן הישוב יכול היה, בנסיבות העניין , להיות מודע לאותו פרט, ובלבד
1. שלעניין הפרטים הנותרים הייתה לפחות רשלנות כאמור,
2. שאפשרות גרימת התוצאות לא הייתה בגדר הסיכון הסביר
ב. רשלנות יכול שתקבע כיסוד נפשי מספיק רק לעבירה שאיננה מסוג פשע
 

 

 

 

חזרה לתחילת המילון

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.