MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

ת

תאונה – Accident


תאונה פרטית היא תאונה בה המעורב העיקרי והנפגע העיקרי הוא אותו אדם. בתאונה פרטית הכוונה לתאונה ביתית, תאונת דרכים של רכב פרטי וכיו"ב.

 

תאונה ארגונית - היא תאונה שהתרחשה במהלך ביצוע פעילות מטעם הארגון ועל מנת לקדם את מטרותיו. בתאונה הארגונית, לרב המעורב אינו הנפגע הישיר.

 

תחקיר ניהולי/משפטי/מקצועי -נ"ס

 


תקלה - Failure

כשל נקודתי שאינו בהכרח מוביל לאירוע חריג. תהליך הגרימה של אירוע חריג מורכב משורה של תקלות.

 

תקרית – Incident 

אירוע חריג לרב ללא נזק משמעותי.

 

תחקיר

ביטוי לחשיבה רפלקטיבית המתייחסת לביצוע משימה מוגדרת – במהלכה או לאחר השלמתה . בתחקיר יש צורך לענות לפחות על 3 שאלות היסוד : מה קרה ?, איך קרה ? ומה ניתן לעשות על מנת להפחית הישנות אירועים דומים בעתיד.


תרבות בטיחות –Safety Culture
Is the way in which safety is managed in the workplace, and often reflects "the attitudes, beliefs, perceptions and values that employees share in relation to safety"[1] In other words "the way we do safety around here[2]
 

 

 

 

 

 

חזרה לתחילת המילון

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.